Asiakaskokemus, Markkinatutkimus, Tutkimus, Yleinen

Laadukas markkinatutkimus – miten se syntyy?
Osa 8/8: Yhteenveto

Teemu Putto
1.9.2020

Tämä kirjoitussarjalla halusin jakaa omia näkemyksiäni ja kokemuksiani kvantitatiivisen markkinatutkimuksen tekemisestä sekä tutkimuksia ostaville että tutkimuksia tekeville tahoille.

Laadukkaan markkinatutkimuksen tekeminen ei onnistu ilman asiantuntemusta. Jo ennen datan analysointivaihetta on monta kompastuskiveä, ja vasta huolellisesti analysoitu data tuottaa vastauksia, kun taas pelkkä datan raportointi jättää johtopäätökset olettamusten varaan.

Tutkimusprosessin jokainen vaihe rakentuu aina edellisen vaiheen onnistumisen päälle. Haastavaa on, että lopputuloksesta on mahdotonta arvioida sitä, miten luotettavia tulokset ovat – ainoa keino vaikuttaa tähän on panostaa erittäin huolelliseen toteutukseen.

Laadukkaaseen markkinatutkimukseen ei riitä se, että käytössä on ohjelmisto, kasa kysymyksiä ja joukko vastaajia. Pahimmillaan huolimattomasti tehty markkinatutkimus tuottaa harhaista informaatiota, jonka nojalla voidaan tehdä vääriä liiketoiminnallisia päätöksiä. Ja se vasta on kallista ”tutkimusta”.

Nykyaikainen kvantitatiivinen markkinatutkimus voi olla – ja sen täytyy olla – paljon enemmän kuin listaus tehtyyn kyselyyn saaduista vastauksista. Sen on oltava yhdistelmä vahvaa suunnitteluosaamista, vahvaa analytiikkaosaamista, rohkeaa dataan nojaavaa näkemyksellisyyttä sekä tiivistä yhteistyötä asiakkaan ja tutkijan välillä.

Rima on syytä asettaa jatkuvasti korkeammalle sekä tekijöiden että ostajien tahoilta. Ja siksi, ainakin jos tutkimuksen tavoitteena on toiminnan kehittäminen, on syytä jo jättää jakauma- ja keskiarvoraportit sinne minne ne kuuluvat.

Historian hämärään.

TÄMÄN KIRJOITUSSARJAN AVAINVIESTIT KITEYTETTYNÄ:

  • Ilman selkeää tavoitetta tutkimusprojekti on vain epämääräistä puuhastelua.
  • Jos tavoitetta ei uskalleta rajata terävästi, ei konkreettisiin hyötyihin myöskään päästä.
  • Kysymyslomakkeelle kuuluvat vain sellaiset kysymykset, jotka ovat tutkimuksen tavoitteen kannalta kriittisiä.
  • Tavoitteen lisäksi lomaketta suunniteltaessa on mietittävä tarkasti myös käytettäviä analysointimenetelmiä ja vastaajakokemusta.
  • Tulokset voidaan yleistää vain siihen kohderyhmään, jota otos satunnaisesti edustaa. Esimerkiksi sosiaaliseen mediaan jaetut linkit eivät edusta satunnaisotantaa, vaan lähinnä viihdettä.
  • Datan laatu tulee tärkeydessä ennen datan määrää. Jos otannan suunnittelussa tai tiedonkeruuvaiheessa tapahtuu virheitä, on turhaa esitellä virhemarginaaleja.
  • Kerätyllä datalla ei ole arvoa sinänsä. Datan arvo syntyy tilastollisen analysoinnin kautta. Laadukas analysointi minimoi johtopäätösten tulkinnanvaraisuuden.
  • Laadukas tutkimusraportti on johdonmukainen ja selkeä tarina, joka tiivistää selkeät vastaukset tutkimukselle asetettuihin tavoitteisiin. Se ei kuvaile dataa, se kertoo sen merkityksen.
  • Hyvä tulosten esittelytilaisuus täydentää raporttia, ei toista sitä. Se on aidosti vuorovaikutteinen tapahtuma.